DE BESTE DROP OOIT. MET LIEFDE, ZONDER GLUTEN EN GELATINE

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Definities:

Leverancier:  Klepper & Klepper B.V. gevestigd aan de Voltastraat 43 (1446 VB) te Purmerend en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 81178859.                

Opdrachtgever: De (rechts)persoon tot wie Leverancier een aanbieding heeft gericht of met wie Leverancier een overeenkomst is aangegaan.

2. Toepasselijkheid

2.1           Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2           Indien niet nadrukkelijk bij enig schriftelijk beding van deze voorwaarden is afgeweken, prevaleren deze voorwaarden boven enige voorwaarden die Opdrachtgever toepasselijk wenst.

2.3           De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vervolgbestellingen in het geval de voorwaarden van toepassing zijn geweest op een eerdere bestelling.

2.4           Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De Opdrachtgever en Leverancier zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomt, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5           Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats de vinden naar de geest van deze bepalingen.

2.6           Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat Leverancier het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

3.1           Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van de leverancier zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt meegedeeld door leverancier.

3.2           De door de leverancier gedane aanbieding/offerte aan de wederpartij is geldig tot 3 maanden na de offertedatum. Na het verstrijken van de 3 maanden termijn komt het aanbod automatisch te vervallen.

3.3           Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een orderbevestiging per elektronische weg verzendt, dan wel een duidelijk begin met de uitvoering daarvan maakt.

3.4           Monsters, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. Eventuele afwijkingen geven de wederpartij niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, tenzij de afwijking dusdanig groot is dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.

3.5           De leverancier kan niet aan haar aanbiedingen worden gebonden indien de wederpartij, in redelijkheid en billijkheid en volgens gangbare maatschappelijk opvattingen had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6           Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van de leverancier bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

4. Prijzen

4.1           De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld.

4.2            Tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd door leverancier, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief omzetbelasting (BTW).

4.3           Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, douanetarieven, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen, zulks met dien verstande, dat de wederpartij bevoegd is de overeenkomst te annuleren wanneer dergelijke verhogingen samen meer dan 10 % van het oorspronkelijke orderbedrag belopen.

5. Levering

5.1           Levering vindt plaats af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het geval de wederpartij een andere leveringswijze wenst, komen deze meer kosten voor rekening van de wederpartij.

5.2           De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van aflevering, dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij dient voorts te zorgen 3 voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zal de wederpartij alle bijkomende kosten aan leverancier verschuldigd zijn.

5.3           Verzending en transport van de leverancier naar de wederpartij geschiedt voor rekening van de wederpartij. Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde goederen over op de wederpartij.

6. Reclamering

6.1           Reclamering bij Leverancier inzake een gebrek dient schriftelijk te gebeuren.

a. In geval van een waarneembare tekortkoming direct bij levering van de zaak.
b. In geval van een niet-waarneembare tekortkoming binnen twee dagen na het ontdekken van het gebrek.

6.2           In elk geval dient de reclamering schriftelijk aan Leverancier kenbaar gemaakt te worden.

6.3           Indien niet binnen de termijnen uit art. 6.1 wordt gereclameerd, wordt de Opdrachtgever geacht de goederen in deugdelijke staat te hebben ontvangen.

6.4           Een tekortkoming geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of het opschorten van zijn verbintenis.

7. Betaling

7.1           Tenzij anders is overeengekomen dient betaling contant bij aflevering of ten tijde van de bestelling via het internet te geschieden.

7.2           Indien schriftelijk van art. 7.1 is afgeweken, dient betaling in beginsel binnen dertig dagen na facturatie te geschieden.

7.3           Indien Opdrachtgever kiest om te betalen via automatische incasso is hij verantwoordelijk voor het voorhanden hebben van voldoende saldo op de rekening.

7.4           In het geval Opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot het voldoen van een factuur, dan komen alle kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden op voorhand vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €300,-.

7.5           In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.6           Opdrachtgever is verplicht om op eerste aanvraag van Leverancier zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan al de vorderingen van Leverancier direct opeisbaar worden.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1           Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat Opdrachtgever al zijn verbintenissen vloeiende uit de koopovereenkomst is nagekomen.

8.2           Leverancier is gerechtigd de door haar geleverde zaken terug te nemen indien Opdrachtgever in gebreke is, surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel in staat van faillissement verkeerd.

8.3           Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht ommegaand daarvan op de hoogte te stellen.

9. Aansprakelijkheid

9.1           Onverminderd de gehoudenheid aan de wet is Leverancier niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van niet tijdig dan wel ondeugdelijk geleverde zaken of verrichte diensten.

9.2           Onverminderd hetgeen in art. 9.1, is de aansprakelijkheid van Leverancier steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de zaken of verrichte diensten, die ondeugdelijk of niet tijdig geleverd /verricht zijn.

9.3           Onverminderd hetgeen in art. 9.1 en 9.2 kan er enkel sprake zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van Leverancier in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

10. Overmacht

10.1         Leverancier heeft het recht een verbintenis op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

10.2         Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als bedoeld in art. 10.1

10.3         Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

11. Opschorting en ontbinding

11.1         In het geval Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van een verbintenis heeft Leverancier de bevoegdheid zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12. Garantie

12.1         Garantie op de geleverde goederen is alleen van toepassing indien dit schriftelijk is overeengekomen, dan wel voor zover daarin bij de wet is voorzien. Op bederfelijke waar wordt geen garantie verstrekt. Leverancier produceert met inachtneming van de in Nederland vereiste wettelijke voorschriften.

13. Intellectueel eigendom

13.1          De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

13.2.         De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de leverancier niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

13.3          Alle receptuur, alle mallen en alle voor de productie van geleverde zaken benodigde bedrijfsmiddelen blijven eigendom van leverancier en leverancier heeft het uitsluitend auteursrecht op met name de receptuur die ten grondslag ligt aan de geleverde waar en de merken en handelsnamen die leverancier hanteert. De wederpartij draagt er naar beste kunnen zorg voor dat deze rechten niet door haar werknemers of derden worden geschonden en zal inbreuken hierop onverwijld aan leverancier melden. De wijze van produceren valt, voor zoveel deze niet octrooieerbaar is, onder het auteursrecht van leverancier. De wederpartij erkent het uitsluitende recht van leverancier op de gebruikte productiemethoden en –processen en zal dit uitsluitende recht van leverancier naar beste kunnen tegenover derden handhaven en inbreuken hierop onverwijld aan leverancier melden.

14. Terugroepactie

14.1         De wederpartij is verplicht haar medewerking te verlenen aan terugroepacties indien het naar het oordeel van de leverancier noodzakelijk is de door haar geleverde zaken terug te roepen bij de consument.

15. Disclaimer

15.1         De wederpartij verleent de leverancier de toestemming de door de wederpartij verstrekte gegevens in een databestand op te slaan.

15.2         De website van de leverancier en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van de leverancier vereist. De leverancier sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van haar website en de inhoud ervan.

16. Verjaring

16.1         Alle rechtsvorderingen van de wederpartij tegen de leverancier verjaren door verloop van 1 jaar nadat de wederpartij ter zake heeft geprotesteerd.

17. Toepasselijk recht

17.1         Op de tussen Leverancier en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2         Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Leverancier is gevestigd, zij het dat Leverancier altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtgever is gevestigd.